OHAR GARRANTZITSUA

ONDITZ OROITUZ TRIATLOIAREN Elkarte antolatzaileak, Atlético San Sebastian, bere eskuetan dauden neurri guztiak hartuko ditu ekainaren 23 eta 24an, lapurketak ekiditzeko. Horretarako segurtasun zerbitzua kontratatuko dute eta ahal diren esfortzu guztiak burutuko dituzute. Baina triatleta guztiek jakinean egon behar dute, lapurketa bat egonez gero, Elkartea ez dela arduradun egingo.

NOTA IMPORTANTE

El Club  organizador del TRIATLON MEMORIAL ONDITZ, Atlético San Sebastián, tomará todas las medidas que estén en sus manos para evitar robos los días 23 y 24 de junio. Para ello contratará servicio de seguridad y realizará todos los esfuerzos posibles. Pero todo triatleta debe  estar al tanto que en caso de hurto, el Club no se hará responsable de ello.

 

ARAUDIA

FETRI-REN ARAUDIA DESKARGATU

 

1.art. 33. DONOSTIAKO TRIATLOIA, ONDITZ OROITUZ, Atletico San Sebastian Elkarteak antolatzen du eta proba bi sexuetako federatutako kirolari guztiei zuzenduta dago

2.art. Distantzia motza da eta honako froga eta distantziek osatzen dute:
• Igeriketa: 1.500m • Txirrindularitza: 40km • Oinezko lasterketa: 10km.
45 minututako muga dago lehenengo froga amaitzeko. Lehenengo bi frogak amaitzeko 2 ordu eta 30 minutu izango dira eta lasterketa osoa burutzeko epe maximoa: 13:00ak arte izango da.

3.art. Irteera 2018ko ekainare 24an izango da, 09:15etan emakumezko irteera, 9:30etan gizonezkoena.

4.art. Mailak (Gizonezkoak eta Emakumezkoak)
• Juniorrak: 1999, 2000 eta 2001 urteetan jaiotakoak.
• 23 urte azpikoak: 1995 eta 1998 urteen artean jaioak.
• Absolutu: 1979 eta 1994 bitartean jaiotakoak.
Beteranoak 1: 1978 eta 1969 bitartean jaiotakoak.
Beteranoak 2: 1968 eta 1959 bitartean jaiotakoak.
Beteranoak 3: 1958 edo aurreko urteetan jaiotakoak.

5.art. Froga hau Euskadiko Triatloi Federazioaren araudiaren arabera zuzenduko da. Arduraduna Epaile Nagusia izango da, ETFren epaileen laguntza izango duelarik.

6.art. Materialaren kontrola goizeko 7:00etan hasiko da eta 9:00etan amaituko da. Kontrolerako beharrezkoa da 2018ko lizentzia, EHNA edo NANa aurkeztea.
Helmugara iristen direnekin mailakako zerrenda egingo da.

7.art. Uretako txanoa jantzita eramango da hondartzan sartzen denetik, bertatik atera arte, probaren lehen zatia bukatu arte. Dortsal bakarra emango da. Oinezko lasterketarako bakarrik balio duena, hau gorputzaren aurreko aldean ipiniko da, erabat ikusgai; era berean, plaka zenbakitu bat emango da txirrindularitza frogarako. Dortsalak ezin izango dira atzekaldean ipini, ez tolestuta, ezta moztuta ere. Artikulu honen edozein gauza ez betetzea, deskalifikazio arrazoia izango da.

8.art. Istripurik balego, antolatzaileek ez dute inolako erantzukizunik izango.

9.art. Trafiko zirkulazioa itxita egongo da lasterketaren norabidearen gurpidean soilik, beraz triatletek zirkulazioa araudia bete beharko dute, eskubi aldera ahalik eta gehien hurbilduz eta bihurgunetan bidea moztu gabe.

10.art. Boxeak 2018ko ekainaren 24ean 13:30etan itxiko dira. Ordu honen ondoren antolatzaileak ez dira boxeetan gelditzen den materialaren erantzule izango.

11.art. Debekatuta dago kanpoko laguntza jasotzea eta edozein eratako ibilgailuren atzean joatea. Drafting-a (lehiakideren gurpilaren atzetik joatea), sexu bereko parte hartzaileen artean bakarrik izango da legezko.

12.art. Eskumena duen agintaritzak (Itsas Kapitaintza, Federazioaren Ordezkari Teknikoa, Trafikoko zaindariek, e.a.) froga bertan behera uztea erabaki dezakete berau ospatzeko gutxieneko baldintzak betetzen ez direla egiaztatzen badute. Kasu honetan, froga beste ordu edo egun batean ospatzeko aukera aztertuko da. Aukerarik ez balego, froga bertan bera utziko litzateke behin betirako. Bertan behera utzi ezkero, ez da izen-ematea itzuliko, bertan behera uztearen arrazoiak antolatzailearen ardura diren kasuetan izan ezik.

13.art. Antolakuntzak, DONOSTIAKO TRIATLOIA, ONDITZ OROITUZen ibilbidearen  eskakizuna eskumeneko agintariei,  6 hilabeteko aurrerapenarekin betetzen du. Baino baimenak asti gutxiko denborarekin jasotzen direnez, antolakuntzak azken orduko aldaketen arduraz salbuetsi egiten da.

 

REGLAMENTO

DESKARGA EL REGLAMENTO DE LA FETRI

 

Art. 1 El 33. TRIARTLÓN DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, MEMORIAL ONDITZ,  está organizado por el Club Atlético de San Sebastián. La prueba está abierta a todos los deportistas de ambos sexos, federados.

Art. 2 Es de distancia corta y constará de las siguientes pruebas y distancias:
• Natación: 1.500m • Ciclismo: 40Km • Carrera a pie: 10Km.
Habrá un límite de tiempo para cubrir el primer segmento de 45 minutos y otro para completar los dos primeros segmentos que será de 2 horas 30 minutos. Tiempo máximo para realizar toda la prueba: hasta las 13:00h.

Art. 3 La salida se efectuará el día 24 de junio de 2018: 09:15h salida femenina, 09:30h Salida masculina.

Art. 4 Categorías (Masculinas y Femeninas):
Junior: nacidos en 1999, 2000 y 2001.
Sub 23: nacidos entre 1995 y 1998.
Absoluta: nacidos entre 1979 y 1994.
Veteranos 1: nacidos entre 1978 y 1969.
Veteranos 2: nacidos entre 1968 y 1959
Veteranos 3: nacidos en 1958 o antes.

Art. 5 Esta prueba se regirá por el reglamento de  la F.V.T. La responsabilidad del control de la competición será del Juez Árbitro, auxiliado por los jueces de la F.V.T.

Art. 6 El control de material comenzará a las 07:00 horas y se cerrará a las 9:00h. Para el control será necesario presentar la licencia 2018, DNI o EHNA. Existirá una lista de llegada por categorías.

Art. 7 El gorro de natación tendrá que llevarse puesto siempre desde que se entra en la playa hasta la salida de la misma tras haber finalizado el primer segmento. Sólo se entregará un dorsal, que servirá única y exclusivamente para el ciclismo y para la carrera a pie; éste se colocará en la parte trasera del cuerpo durante el ciclismo y en la parte delantera del cuerpo durante la carrera a pie, en un lugar perfectamente visible. Igualmente, se entregará una placa numerada para el sector de bicicleta. Los dorsales no podrán ser doblados ni recortados. Cualquier incumplimiento de este artículo será motivo de descalificación.

Art. 8 En caso de accidente, el participante exime de toda responsabilidad a los organizadores.

Art. 9 El trafico será cerrado a la circulación únicamente en el carril de dirección de carrera, por lo que los participantes deberán cumplir el código de la circulación, circulando siempre lo más próximos posible al margen derecho de la calzada y sin recortar en las curvas.

Art. 10 Los boxes se cerrarán a las 13:30 horas del día 24 de junio de 2018. Después de la hora señalada, la organización no se hace responsable del material que quede allí depositado.

Art. 11 No está permitido ayudarse exteriormente, ni circular detrás de ninguna clase de vehículo. El drafting (chupar rueda) sólo está permitido entre participantes del mismo sexo.

Art.12 La autoridad competente (Capitanía Marítima, Delegado Técnico Federativo, agentes de tráfico, etc.) podrá suspender la prueba por entender que no  se reúnen las condiciones mínimas para llevarse a cabo. En tal caso se analizará la posibilidad de trasladar la prueba a otra hora o fecha. Si no fuera posible quedaría definitivamente cancelada. En el supuesto de suspensión no se devolverá el importe de la inscripción salvo que la cancelación sea responsabilidad del organizador.

Art.13 La organización realiza las solicitudes de recorrido del TRIATLÓN DE DONOSTIA, MEMORIAL ONDITZ,   a las autoridades competentes con seis meses de antelación. Pero debido a que las autorizaciones definitivas se reciben con poco margen de tiempo, la organización se exime de responsabilidades por cambio de circuito a última hora.

 

INICIO / HASIERA